..:: هـزار اسم قلم خورده - مهدی فرجی::..
سروده ها و گزارش فعالیت ها
» وبسایت رسمی مهدی فرجی :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» رفتم که :: ۱۳٩۳/٢/٢
» تازه ترین مجموعه غزل :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» جادووی هست :: ۱۳٩٢/٩/۸
» ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» قسمتی از یک غزل :: ۱۳٩٢/٦/٥
» بیتی از غزلی تازه :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» پاره ای از یک مثنوی بلند :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» دیدم که افتادی پی آزار من روزی... :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» انگیزه پرواز باید در دلت باشد :: ۱۳٩٢/۳/۱
» نمایشگاه بین المللی کتاب ... تهران اردیبهشت 1392 :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» نمایشگاه کتاب 92 :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» قصری که جای جغد شد ویرانه خواهد شد :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» سپیدار.... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» به حسین جنتی :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» آن قله ها را از همین پایین تماشا کن....(غزلی جدید از مهدی فرجی) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» به زودی در کتاب فروشی ها .. :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» بد نیست تو هم با من اگر راه بیایی... :: ۱۳٩۱/٩/۱
» ای چشم تو دشتی پر آهوی رمیده.. :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» به پای خودمان... :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» در این مقابله جز باختن نمی خواهم :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» سئوگلی توپراق :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» قهوه خانه ... :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» دلگیر بودم از خودم و دنیا ، دیگر چقدر ثانیه بشمارم؟... :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» همیشه وقت کم دارد ... :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» می خواهی چه کار... :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» قبول کن :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» کفشهایم کجاست ... :: ۱۳٩۱/۱/٤
» بین رسیدن و نرسیدن :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» فرزاد حسنی و خوانش دو غزل عاشقانه ام در رادیو :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد... :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» نمایشگاه کتاب و جلسه شعر :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» بهاریه :: ۱۳٩٠/۱/۸
» بوسه ی دیشب به این سو :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» غزلی تازه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» چاپ دوم میخانه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» سفر به فارسان،محمد سلمانی و... :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» ارومیه :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» غزل جدید :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» ۱۳۸٩/٥/٢ :: ۱۳۸٩/٥/٢
» نقد میخانه بی خواب در جام جم :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
» ۱۳۸٩/٢/۱٧ :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» میخانه بی خواب :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» نقد آثار :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» یک غزل داغ داغ :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» ققنوس در باران... :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» بازهم غزل :: ۱۳۸۸/۸/٤
» غزل تازه :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
» مصاحبه با رادیو فرهنگ :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» گزارش حادثه :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» مطلبی از خبرگزاری ایبنا :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» پیراهن آبی :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» حال مرا نگیر...هوای مرا بگیر :: ۱۳۸۸/٤/٧
» شب بی شعر :: ۱۳۸۸/۳/٤
» بازیگر :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» ۱۳۸٧/۸/۱٦ :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» جلسه نقد کتاب مهدی فرجی در سرای اهل قلم :: ۱۳۸٧/۸/٤
» مصاحبه با روزنامه قدس :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» ۱۳۸٥/٤/٤ :: ۱۳۸٥/٤/٤
» ۱۳۸٥/۳/۱٢ :: ۱۳۸٥/۳/۱٢
» ۱۳۸٥/٢/۸ :: ۱۳۸٥/٢/۸
» ۱۳۸۳/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٢
» بندر :: ۱۳۸۳/۱۱/٥
» بميرم :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٤
» کاشانيها وکنگره،مطلب پيشين و غزل تازه :: ۱۳۸۳/۱٠/٤
» ۱۳۸۳/٩/۱۸ :: ۱۳۸۳/٩/۱۸
» آب،خاک،آتش ،باد! :: ۱۳۸۳/۸/۱۸
» يادش به خير :: ۱۳۸۳/٧/٢٠
» دوبيتی های من غير از غزل نيست :: ۱۳۸۳/٧/٢
» ۱۳۸۳/٦/٢۳ :: ۱۳۸۳/٦/٢۳
» ۱۳۸۳/٦/۱٠ :: ۱۳۸۳/٦/۱٠
» ۱۳۸۳/٦/٢ :: ۱۳۸۳/٦/٢
» ۱۳۸۳/٥/٢٩ :: ۱۳۸۳/٥/٢٩
» ۱۳۸۳/٥/٢٩ :: ۱۳۸۳/٥/٢٩
» ۱۳۸۳/٥/۱۸ :: ۱۳۸۳/٥/۱۸
» ۱۳۸۳/٥/٤ :: ۱۳۸۳/٥/٤
» ۱۳۸۳/٤/٢٥ :: ۱۳۸۳/٤/٢٥
» ۱۳۸۳/۳/٢٤ :: ۱۳۸۳/۳/٢٤
» ۱۳۸۳/۳/۱٧ :: ۱۳۸۳/۳/۱٧
» ای سعدی زمانه چرا منزوی شدي؟ :: ۱۳۸۳/٢/٢۱
» ای سعدی زمانه چرا منزوی شدي؟ :: ۱۳۸۳/٢/٢۱
» ای سعدی زمانه چرا منزوی شدي؟ :: ۱۳۸۳/٢/٢۱
» ای سعدی زمانه چرا منزوی شدي؟ :: ۱۳۸۳/٢/٢۱
» ای سعدی زمانه چرا منزوی شدي؟ :: ۱۳۸۳/٢/٢٠
» درسوگ سيد :: ۱۳۸۳/٢/۸
» بی نشانی :: ۱۳۸۳/۱/٢٤
» و سيد حسن حسينی... :: ۱۳۸۳/۱/۱۸
» ۱۳۸۳/۱/٤ :: ۱۳۸۳/۱/٤
» ۱۳۸۳/۱/٤ :: ۱۳۸۳/۱/٤
» چه بهاری پسرم؟... :: ۱۳۸۳/۱/٤
» چه بهاری پسرم...؟ :: ۱۳۸۳/۱/٤
» غزل تازه :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٧
» غزل مثنوی جنون :: ۱۳۸٢/۱٢/٩
» عادت :: ۱۳۸٢/۱٢/۱
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٩
» نقد وبررسی در کاشان :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٢/۱۱/٥ :: ۱۳۸٢/۱۱/٥
» کنگره ملی ايوار :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۸
» قصيده عراقی :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٢
» ۱۳۸٢/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٦
» ۱۳۸٢/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٠
» خواب بودند که با زلزله بيدار شدند :: ۱۳۸٢/۱٠/٦
» ۱۳۸٢/٩/٢٤ :: ۱۳۸٢/٩/٢٤
» ...نبوده ام :: ۱۳۸٢/٩/۱٩
» ۱۳۸٢/٩/۱۳ :: ۱۳۸٢/٩/۱۳
» حنجرهءعشق :: ۱۳۸٢/٩/٦
» ۱۳۸٢/۸/٢٧ :: ۱۳۸٢/۸/٢٧
» بعداز قهوه خانه :: ۱۳۸٢/۸/۱۳
» قهوه خانه :: ۱۳۸٢/۸/٧
» ۱۳۸٢/۸/۳ :: ۱۳۸٢/۸/۳
» ۱۳۸٢/٧/۳٠ :: ۱۳۸٢/٧/۳٠
» سنگ مزار :: ۱۳۸٢/٧/٢٦
» ۱۳۸٢/٧/٢۱ :: ۱۳۸٢/٧/٢۱
» غزل تازه از محمد سلمانی :: ۱۳۸٢/٧/۱٦
» ۱۳۸٢/٧/۱۳ :: ۱۳۸٢/٧/۱۳
» ۱۳۸٢/٧/۱ :: ۱۳۸٢/٧/۱
» ۱۳۸٢/٦/۳۱ :: ۱۳۸٢/٦/۳۱
» ۱۳۸٢/٦/٢٤ :: ۱۳۸٢/٦/٢٤
» ۱۳۸٢/٦/٢٠ :: ۱۳۸٢/٦/٢٠
» ۱۳۸٢/٦/۱٦ :: ۱۳۸٢/٦/۱٦
» محمد سلمانی :: ۱۳۸٢/٦/۱۳
» حافظهءرودخانه ها :: ۱۳۸٢/٦/٩
» ۱۳۸٢/٦/۱ :: ۱۳۸٢/٦/۱
» مرد کاغذی :: ۱۳۸٢/٥/٢٥
» سفر :: ۱۳۸٢/٥/۱٩
» ۱۳۸٢/٥/۱٤ :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» و جايزه نقد ماه تعلق می گيرد به ... :: ۱۳۸٢/٥/۱۱
» ۱۳۸٢/٥/٧ :: ۱۳۸٢/٥/٧
» عروس برفپوش :: ۱۳۸٢/٤/٢٩
» عروسی ۳ :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
» ... قبول کن :: ۱۳۸٢/٤/۱۸
» ۱۸ تير :: ۱۳۸٢/٤/۱٤
» اين حال من بی توست :: ۱۳۸٢/٤/۱٠
» قصيده سلامت :: ۱۳۸٢/٤/٤
» شبهای تير :: ۱۳۸٢/٤/۱
» بهشتی روی زمين :: ۱۳۸٢/۳/٢٩
» پيراهن وعصيان :: ۱۳۸٢/۳/٢٢
» ۱۳۸٢/۳/٢٢ :: ۱۳۸٢/۳/٢٢
» انگيزه پرواز :: ۱۳۸٢/۳/٢٠
» دورها قبر کوچکي دارم :: ۱۳۸٢/۳/۱٧
» قصه های مادربزرگ :: ۱۳۸٢/۳/٥
» عشق ماند :: ۱۳۸٢/۳/۱
» معارفه :: ۱۳۸٢/٢/٢٦
مهدی فرجی -  تهران
مهدی فرجی متولد نهم بهمن 1358 از سال 75 برای اولین بار آثارش به طور جدی در مطبوعات منتشر شدند. وی نخستین کتاب خود را در سال 79 روانه بازار نشر کرد و در همان سال در کنگره شعر و قصه جوان کشور در هرمزگان برگزیده شد. کتاب ها هزار اسم قلم خورده / نشر مرنجاب / 79 و چشم های تو باران / انتشارات مرسل / 81 روسری باد را تکان می داد / انتشارات مرسل / 82 ای تو راز روزهای انتظار / نشر صبح روشن / 82 زیر چتر تو باران می آید / انتشارات شانی / 86 شب بی شعر / نشر تکا / 86 میخانه بی خواب / انتشارات فصل پنجم / 87 منم که می گذری /فصل پنجم/91 __________ مقام اول دومین و سومین جشنواره بین المللی شعر فجر کشور (سیمرغ بلورین) در سال های 86 و 87 __________ این وبگاه، تنها وبلاگ موجود،ویژه سروده ها، گزارش و یادداشت های ادبی مهدی فرجی است. وی هیچ وبلاگ دیگری ندارد و هرگونه مورد مشابه، تنها، برنمود شباهت اسمی است. مهدی فرجی در فیسبوک: www.facebook.com/mfaraji راه ارتباط با من :farajipoem@yahoo.com
کدهای اضافی کاربر :